cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Dret laboral i seguretat social

Departament amb molta pràctica a Palma, adquirida després de l’exercici professional durant més de vint anys davant els jutjats i tribunals de l’ordre social i davant els diferents organismes de les administracions públiques competents en aquestes matèries.

L’especialització que atresoram en l’assessorament i la gestió integral en les àrees laboral i de seguretat social, gestió de personal, negociació col·lectiva, auditoria laboral, recursos humans i prevenció de riscos laborals, ens permet adreçar els nostres serveis a qualsevol tipus d’empreses i professionals, sense distinció de l’activitat empresarial i qualsevol quin sigui el seu àmbit geogràfic d’actuació. A més, disposam dels mitjans tecnològics i humans necessaris i idonis per poder satisfer les necessitats dels clients amb rapidesa i eficàcia.

L’Àrea de Dret Laboral i Seguretat Social posa a disposició dels clients les especialitats de treball següents:

 

• Obertura de centres de treball.

• Inscripció d’empreses en el règim general o especial de la seguretat social corresponent.

• Afiliació, alta, baixa o variacions en el règim general o especial de la seguretat social.

• Contractes laborals, assessorament en la contractació de treballadors (contractacions ordinàries, bonificades, sol·licitud d’incentius...) i gestió d’aquests contractes.

• Confecció i càlcul de nòmines i liquidacions.

• Confecció de llistes i resums de retribucions.

• Confecció de llistes de transferències a entitats de crèdit.

• Tramitació d’informes de baixa, alta i confirmació d’incapacitat temporal per mitjans telemàtics.

• Tramitació dels informes d’accidents de treball (sistema DELTA).

• Certificats d’empresa per sol·licitar prestacions (IT, maternitat, atur, etc.).

 

• Informació periòdica i actualitzada sobre les matèries pròpies de la branca social del dret.

• Consultoria permanent, tant verbal com escrita, sobre qualsevol assumpte derivat de les relacions laborals a l’empresa.

• Formalització d’escrits diversos relacionats amb les relacions laborals a l’empresa (disciplinaris, d’instrucció i resolució d’expedients contradictoris, excedències, permisos, ascensos, dimissions, etc.).

• Reunions, a requeriment del client i en qualitat d’assessor d’aquest, amb directius, representants dels treballadors o sindicats.

• Assistència i/o representació de l’empresa davant els organismes de l’Administració de l’Estat o autonòmica per resoldre qualsevol incidència (Inspecció de Treball i Seguretat Social, Direcció General de Treball i Salut Laboral, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, etc.). 

 

• Negociació de convenis col·lectius, amb independència del seu àmbit geogràfic d’aplicació.

• Negociació de convenis d’empresa.

• Servei sobre aplicació i interpretació de convenis col·lectius vigents que afecten l’empresa. 

 

• Procediments col·lectius i individuals de modificació substancial de les condicions laborals.

• Procediments col·lectius i individuals de suspensió i/o reducció de relacions laborals per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

• Vagues i tancaments patronals. 

 

• Implantació de la Llei de prevenció de riscs laborals a l’empresa.

• Assessorament sobre les modalitats d’organització de la prevenció a l’empresa i consell sobre la que és més adequada.

• Assessorament sobre les obligacions i les responsabilitats de l’empresa en aquesta matèria. 

 

 

• Assessorament i estudi en matèria de prestacions de la seguretat social: 

• Seguretat social d’expatriats.

• Sistemes de previsió social, plans i fons de pensions.

• Enquadrament en el sistema de la seguretat social (règim general i règims especials).

• Ajornaments de deutes a la seguretat social.

• Assessorament sobre convenis internacionals en matèria de seguretat social 

 

• Alta direcció, que inclou directius, administradors i consellers de les societats de capital.

• Esportistes professionals.

• Servei domèstic.

• Artistes en espectacles públics.

• Treballadors discapacitats en centres especials d’ocupació.

• Agents comercials i representants de comerç.

 

• Servei d’anàlisi i estudi de l’empresa per determinar si la seva situació s’adequa a la legislació aplicable, informe de les excepcions trobades i de les mesures que cap adoptar per corregir-les en els casos següents:

 

 

• Selecció de personal: cerca del personal que necessita l’empresa, amb un plantejament multisectorial i amb assessorament al client sobre la via més eficaç per assolir els seus objectius.

• Formació: estudi de les necessitats de formació per al personal de l’empresa, amb planificació i gestió del desenvolupament de l’empresa mitjançant els plans de formació, determinació de les accions formatives adequades i cerca de possibles vies de finançament. 

 

• Processos individuals de qualsevol classe: 

 

• Processos en matèria de seguretat social:

 

• Conflictes col·lectius 

• Procediments administratius i contenciosos administratius en matèria laboral i de seguretat social.

• Recursos extraordinaris de tota classe (suplicació, cassació i empara). 

 

• Els diferents tipus penals que afecten la matèria social i que es recullen en el Codi penal exigeixen sempre el concurs especialitzat del laboralista per a una millor defensa en aquesta matèria.

• IRPF: salaris en metàl·lic, en espècie, indemnitzacions i altres prestacions extrasalarials.

• Subvencions o bonificacions en relació amb la creació d’empreses i les contractacions. 

• Dret sancionador.

• Autoritzacions i subvencions.

• Seguretat social (aspectes econòmics).

• Dret funcionarial.

Advocats recomanats per a aquest servei

Francisco Navarro Lidón

Francisco
Navarro Lidón

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Sacramento Pérez

Sacramento
Pérez

Colaborado

Ver especialidades Veure més >
M.ª Jesús Campuzano Pérez

M.ª Jesús
Campuzano Pérez

Asociat

Ver especialidades Veure més >

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: ILLESLEX S.L.P., B57157620, C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma (Illes Balears), info@illeslex.com Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat quan escaigui. Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per al fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció. Destinataris de cessions: les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: info@illeslex.com

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...