cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Suspesa la possibilitat d'adquirir noves places turístiques per a establiments situats a Mallorca, Eivissa i Formentera

El passat dia 11 de febrer de 2022, de forma totalment inesperada i sorprenent, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el Decret llei 3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.

Aquesta norma introdueix una sèrie de modificacions a la Llei 8/2012 de 19 de juliol de Turisme de les Illes Balears, modificacions que tenen per finalitat implantar un nou model turístic basat en el que s'ha anomenat “circularitat”.

Deixant al marge aquestes modificacions de diversos preceptes de la Llei 8/2012 de Turisme, sens dubte la mesura més polèmica i que més incidència a curt termini ha tingut ha estat la suspensió, amb caràcter immediat, de la possibilitat d'adquirir noves places turístiques per a tots aquells establiments turístics (del tipus que fossin) situats en l'àmbit territorial de les Illes Balears. Això es tradueix en la prohibició de facto d'adquirir noves places turístiques, ja sigui per a l'obertura de nous establiments, ja sigui per a l'augment de la capacitat dels allotjaments ja existents.

Concretament, segons estableix la disposició addicional primera del Decret llei, des del mateix dia de la seva publicació (11 de febrer de 2022), se suspèn temporalment, a Mallorca, Eivissa i Formentera la possibilitat d'adquirir places turístiques, així com l'intercanvi de places entre particulars, tant per a l'inici d'activitat turística com per a l'ampliació d'aquesta.

Es tracta, com hem apuntat, d'una mesura temporal, la qual romandrà vigent fins que els Plans d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) o, si no hi ha, els Plans Territorials Insulars (PTI) procedeixin a avaluar o reavaluar, en cas que ja s'hagi dut a terme, la capacitat de càrrega turística de l'illa respectiva per a determinar el nombre total de places turístiques que es poden comercialitzar, concedint-se per a això un termini màxim de quatre anys comptats a partir de la publicació del referit Decret llei.

Si transcorregut aquest termini no s'hagués dut a terme aquesta avaluació o re avaluació, les places existents en les bosses, a l'entrada en vigor del Decret llei, es consideraran extingides.

No obstant això, aquesta suspensió no és absoluta contemplant el text del decret determinades excepcions. Així, la suspensió acordada no afectarà els establiments d'allotjament turístic (tots a excepció dels habitatges) respecte dels quals, abans de l'entrada en vigor del Decret llei:

 

a) S'estiguin executant obres destinades a l'obertura o ampliació de l'establiment.

b) S'estigui tramitant una sol·licitud de llicència urbanística d'edificació o s'hagi presentat una declaració responsable, davant l'Administració urbanística competent, destinada a l'obertura o ampliació de l'establiment.

c) S'hagi obtingut la llicència urbanística d'edificació abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i aquesta no hagi caducat.

d) Es disposi d'una reserva de les places per part de l'Administració turística o de l'organisme gestor, de conformitat amb la normativa vigent.

e) S'estigui tramitant una sol·licitud de places, davant l'Administració turística o l'organisme gestor o es trobin en tràmit d'esmena.

f) En el cas de turisme rural, hagin iniciat la tramitació de declaració d'interès general de l'activitat, davant l'òrgan competent del consell insular, o es trobin en tràmit d'esmena.

g) El desenvolupament d'una Unitat d'Actuació sempre que s'hagin efectuat cessions anticipades a l'Administració.

 

Aquesta suspensió tampoc afectarà els habitatges objecte de comercialització turística, respecte de les quals, abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei:

·       S'estigui tramitant una sol·licitud de places, davant l'Administració turística o l'organisme gestor, o es trobin en tràmit d'esmena.

·       S'hagi dut a terme una adquisició provisional de places i les renovin, de conformitat amb la normativa vigent.

 

Podem observar, per tant, que, en relació amb els habitatges turístics i en comparació amb els restants establiments d'allotjament turístic les excepcions contemplades són sensiblement menors. Així, segons el tenor literal del Decret, es veuran afectades per la suspensió tots els habitatges turístics respecte de les quals, amb caràcter previ a l'entrada en vigor del Decret, s'hagués procedit a sol·licitar davant l'Ajuntament respectiu el corresponent certificat acreditatiu que l'habitatge està situada en zona apta, sorgint en aquest punt el debat de si la solitud/obtenció d'aquest certificat, indispensable per a poder procedir a la compra de places, ha de ser entès com a part del procediment per a la compra de places i, per tant, per a la inscripció de l'habitatge en el Registre Turístic.

Finalment, i encara que han sorgit alguns dubtes sobre aquest tema, cal assenyalar que la suspensió no afectarà els canvis de titularitat d'aquells habitatges o establiments que es transmetin, ja sigui inter vivos o mortis causa, canvis aquests que seran admesos durant tot el període en què la suspensió romangui vigent.

 

Jaime López  |  Abogado Illeslex

Javier Blas Guasp  |  Socio Director

Altres publicacions que
us poden interessar

L'altra meitat......

08-mar-2024 / ARTICULO

L'altra meitat......

Llegir més >
Reflexions sobre possibles restriccions als no residents per a la compra......

28-nov-2022 / ARTICULO

Reflexions sobre possibles restriccions als no residents per a la compra......

Llegir més >

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...